ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 01 - 28.10.2019г. - „Изграждане на Първи етаж от Двуетажна сграда с магазини и офиси в УПИ VII , кв.234, гр.Кърджали”, Стара градска част, Кърджали, плочата на кота +3,35 и покриване с временна дървена конструкция-Етап I”

 01 - 16.01.2016г. - „Изграждане по одобрен инвестиционен проект на обект ”Търговски павилиони-тип 1, 2, 3 и 4-12 броя” в западната част на УПИ I, кв.229, по ПУП на гр.Кърджали”