ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 01 - 16.01.2016г. - „Изграждане по одобрен инвестиционен проект на обект ”Търговски павилиони-тип 1, 2, 3 и 4-12 броя” в западната част на УПИ I, кв.229, по ПУП на гр.Кърджали”