Правилник за организацията, дейността и охраната на Пазар на производителите, организиран от "Пазар на производителите - Кърджали" ЕАД, гр. Кърджали

 
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.Този Правилник урежда организацията, дейността и охраната на Пазар па производителите "Пазар на производителите - Кърджали" ЕАД, гр. Кърджали.
адрес: гр. Кърджали : ул. "Марица" № 7, наричан по-надолу Пазарът.
Организатор: "Пазар на производителите - Кърджали" ЕАД, гр. Кърджали, наричан по-долу организаторът.
Чл.2. Разпоредбите па настоящия Правилник са задължителни за всички лица. осъществяващи дейност на територията на пазара.
Чл.З. (1) Територията на пазара обхваща всички търговски площи в границите на комплексния обект, пазар на производителите, обозначен като такъв па адреса но местонахождението му.
(2) Лицата, който осъществяват търговска дейност на територията на пазара са:
1.   Извършващи пазарна търговска дейност:
а)  Продавачи - производители, регистрирани по Закона за подпомагане
на земеделските производители, извършващи продажби на пресни плодове и
зеленчуци на едро на определените за това търговски площи на територията на
пазара, на основата на правата им за ползване, определено от Организатора на
пазара.
б)  Купувачи - търговци, дистрибутори и други лица, извършващи
покупки на едро на плодове и зеленчуци в определените места за продажба на
едро, допуснати на територията на пазара в установеното за търговия работно
време.
2.   Извършващите специализирани дейности на територията па пазара -
лицата, легитимирали се като официално признати контролни органи,
извършващи проверки за контрол на:
а ) Произхода и съответствието на стоките, условията и на площите и състоянието на транспортните средства, както и дейността па лицата на пазара, съобразно задължителните: хигиенни, санитарни, и други норми, осигуряващи съхраняване и минимизиране на рисковете от влошаване на качеството и безопасността на храните, както и проследимостта на тяхното движение до пазара, на неговата територия и при изваждането им извън пазара.
б ) Събирането, систематизирането и отчитането на информацията за движението   и   наличността  на  храните   и   регистрацията,   включително устройствата и документите за регистрация, на продажбите на едро на пазара, по видове храни, количество и стойност, както и изпълнението на нормативните изисквания в тази връзка от задължените лица.
3. Извършващите административна, спомагателна, и/или обслужващи дейности, на определените за това места на територията па пазара, като дейностите по управление и/или административно обслужване от персонала на пазара, опаковане, охрана и другите специализирани, спомагателни и обслужващи дейности от други лица, осигуряващи дейността на пазара и имащи право за извършване на такива дейности на неговата територия.

ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА И ОБСЛУЖВАНЕТО


Раздел I
Условия и ред за извършване на продажбите на едро

Пропускателен режим

Чл.4.(1) Търговията на пазара, на едро с наличните па неговата територия храни - пресни плодове, зеленчуци, цветя и риба, имат право да извършват само:
1.    Лицата – продавачи, регистрирани по Закона за подпомагане на
земеделските производители, упражняващи правото си на ползване на площите
па определените им от Организатора на пазара места.
2.  Лицата - купувачи.
(2) Допускането на лицата по алинея 1. стоките и транспортните средства на територията на пазара се осъществява по утвърдената от Организатора на пазара процедура и при изпълнение на установените с този Правилник условия.
Чл.5. (1) За продажбите на едро на територията на пазара се допускат плодове, зеленчуци, цветя и риба с определеното с този Правилник минимално количество за :
1.  Предварително опаковани храни - партида с не по - малко от един
брой единична транспортна опаковка (каса, щайга, кашон и др.). съдържаща
определен брой единични бройки за реализация или неопаковано количество
храни (опаковано на територията на пазара) с тегло не по-малко от 10
килограма, за брой или друга мярка.
2. Неопаковани стоки - партида с тегло не по малко от 10 килограма.
(2) Опакованите храни трябва да са надлежно маркирани поне върху транспортната опаковка за съответната партида/ди.
Чл.6. Плодовете, зеленчуците, цветя и риба предназначени за продажба па едро на пазара задължително се придружават от следните документи:
1.Документи за произхода и собственост на стоката (удостоверение за производител, приемо-предавателни актове, и други документи, удостоверяващи произхода и собствеността на храните).
2.Документи за съответствие на храните със задължителните изисквания качество и безопасност, хигиенни, санитарни, и други норми, издадени официалните контролни органи за съответната партида/ди.
3. Документ, издаден от контролен орган на пазара, удостоверява количеството на влизащите на неговата територия храни по видове,
Чл.7. ( 1 ) Длъжностните лица от състава на контролния орган тържището, отговарящи за спазване на входно-изходния режим, заверяват подпис и печат /лого/ на тържището, надлежно попълнен документ допускане за влизане/излизане от тържището, по образеца, определен Организатора.
( 2 ) Документи по алинея 1 се попълват за всяко от лицата,  вкарващи/ изкарващи стока от пазара – продавачи,  купувачи, техни представители,  упълномощени от тях превозвачи или извършващи фактически продажбите определените за това места.
( 3 ) В образеца на документите по алинея 1 задължително се попълват данни, най - малко със следната информация за лицата и храните,съответно:
1. Идентификация на собственика на храни, продавач/ купувач или друго лице по пълномощия вкарващо/изкарващо храните.
2.Описание на храните по вид, количество, цена и съпроводителни документи по чл.6 на настоящия Правилник.
( 4 ) Допуска се печатът ( логото) по ал.1. в качеството му на сертификатна марка, да се нанася върху опаковките на закупените от купувачите храни, когато те са били предварително опаковани или върху специализираната опаковка, с която на пазара се препоръчва да се опаковат закупените количества, когато са били предварително неопаковани, като марката следва да бъде защитена от подмяна, разрушаване и фалшифициране и да носи кодираната информация по ал.З.

Сключване на пазарни сделки
Храни, предлагани за продажба

Чл.8. На територията на пазара на определените за това места могат да предлагат за продажба следните видове храни:
( 1 ) Храни:
Продуктова гама на търгуваните храни:

- плодове
- зеленчуци
- листни зеленчуци
- цветя
- цитруси
- риба

( 2 ) Не се разрешават да се предлагат за продажба храни, извън изброените в предходната алинея.

 

Места и време за извършване на продажбите
и товаро-разтоварните работа

Чл.9. Местата за извършване на продажбите на предлаганите храни, реда превоза и товаро-разтоварните работи се определят от Организатора на пазара, съгласно:

1. Утвърден от него план за разпределение на търговските площи на територията на пазара в приложение към този Правилник.
2. Специфичните особености на съответните храни, свързани с начина на тяхното съхранение за продажба, описани в приложение по т.1.
3. Специфичните изисквания към годността на транспортните средства за превоз на съответните видове храни и организационна схема на тяхното движение, описани в приложението по т.1.

Чл.10. Работното време на пазара се определя от Организатора на пазара, както следва:
1. Време за доставка и товаро-разтоварни дейности
от 6:00 до 9:00 часа.
2.  Време за продажба
от 9:00 до 20:00 часа.
3.  Време за почистване
от 20:00 до 6:00 часа.
Чл.11. ( 1 ) През работното време па пазара, на неговата територия могат да пребивават само лицата .които работят на пазара или са заети в дейностите които се извършват на него.
( 2 ) Купувачи могат да влизат на територията на пазара след разрешение от Организатора в определеното за продажба време.
( 3 ) Почистването на търговските площи, както и общите части на територията па пазара се извършва в определеното за това време или извън него, когато това се налага, като в този случай продажбите се спират временно.
( 4 ) Организатора на пазара разрешава в установеното работно време пребиваването на лица и извършването на почистване, товаро-разтоварни и други дейности на територията на пазара.

 

Място и начин на обявяването на цените

Чл.12. Цените на предлаганите на пазара храни се обявяват па местата на тяхното предлагане, индивидуално по видове и  групи,  и  групово  като минимални и максимални за съответната група стоки.

 

Ред за информиране на страните по продажбите, условията за продажба на храните , техниката и начинът на тяхното регистриране

Чл.13. Продажбите на пазара се извършват при условията на пряко договаряне между продавачите и купувачите.
Чл.14. Продавачите на пазара са длъжни да предоставят на купувачите информация за предлаганите от тях храни, която съдържа най - малко следните данни:

1. Пълно описание на храните и качествените им характеристики, срок на годност, условия за транспортиране и съхранение.
2. Данни и документи за съответствието на храните с изискванията за качество, безвредност, безопасност, хигиена, санитарни и други норми.
3. Данни за произхода на храните.
4. Продажна цена за една партида или част от нея ако е възможно.
5. Количество по партиди и търговска опаковка, ако има такава.
6. Начин на плащане.
7. Други данни при поискване от купувача.

Чл.15. За извършените продажби на пазара се издава фактура, а в случаите на плащане в брой се издава и касова бележка от регистриран електронен апарат с фискална памет.
Чл.16. Всеки продавач на пазара е длъжен да регистрира извършените от него продажби в специален дневник по утвърден от Организатора па пазара образец, в който вписва най - малко следните данни:
1. Вид и количество на продадените храни.
2. Качество и безопасност - вид ,номер и дата на съответните документи. 3.Единична цена на партида или част от нея, когато това е възможно.
4. Обща стойност на продажбата.
5. Начин на плащане.
6. Други условия, ако има такива.
7. Дата на продажбата и идентификация на купувача.   
Чл.17. ( 1 ) Продавачите на пазара, извършили продажба за съответния ден, са длъжни в срок, определен от Организатора на пазара да дават верни и пълни сведения, необходими на контролните органи на пазара за изготвяне на информация за пазарните сделки.
( 2 ) За събиране на информация по ал.1 продавачът па пазара попълва и ежедневно предава на длъжностните лица, упълномощени от Организатора на пазара, попълнен информационен фиш, утвърден от ДКСБТ.
Чл.18. Купувачите са длъжни при напускане на територията па пазара да представят на контролния орган на пазара информация за сключените от него сделки, от издадените от продавача първични счетоводни документи за сделката и да представят за преглед изнасяните от пазара храни.

 

Раздел II
ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ
Права и задължения на лицата,
извършващи дейностите на територията на пазара:

Чл.19. Правата и задълженията на всички лица извършващи дейностите на територията на пазара се уреждат по Закона за стоковите борси и тържища (ЗСБТ) и приложимото общо търговско и гражданско законодателство, както и приложимите разпоредби на нормативната уредба за търговия с храни.
Чл.20. Управлението на безопасността на храните се осъществява чрез внедрена система за наблюдение и контрол на рисковите фактори, основана на приетите добри земеделски практики и действащи стандарти в тази връзка.

 

ГЛАВА ТРЕТА
ВЪТРЕШЕН РЕД
Опазване на материалната база и безопасност на лицата на пазара

Чл.21. Всички лица , намиращи се па територията на пазара, са длъжни да спазват изискванията за поддържане на реда и чистотата на неговата територия, установени с този Правилник.
Чл.22. ( 1 ) Продавачите на пазара осигуряват за своя сметка почистването на ползваните от тях площи, както и събирането и изхвърлянето па отпадъци на определени за тази цел места, извън територията на пазара.
( 2 ) Независимо от количеството на отпадъците, ползвателят сам организира тяхното третиране и извозването им извън територията па пазара в рамките на текущия работен ден, без това да създава рискове за увреждане па територията на пазара, на липата пребиваващи на него и на предлаганите стоки.
Чл.23. На територията на пазара, извън търговските площи, са обособени най - малко следните специализирани зони описани, съответно за:
1.Движение на пътни превозни средства ( ППС ) и па пешеходци.
2.Специализирани товарни - разтоварни работи, престои и паркиране.
3.Опаковане и други дейности ако има такива.
Чл.24. Управлението на безопасността па храните се осъществява чрез внедрена система за наблюдение и контрол на рисковите фактори, основана на приетите добри търговски практики и действащи стандарти в тази връзка.
Чл.25.( 1 ) Съхранението и предлагането на храни, в ползвани от продавачите търговски площи, хладилни или друг вид специализирани съоръжения, се извършва по предписаните изисквания на официалните контролни органи по Закона за храните, съгласно извършената за тях надлежна регистрация; на органите за пожарна и аварийна безопасност; на органите за охрана и на Организатора на пазара.
( 2 ) Не се разрешава складирането на амбалаж на места, които са за общо ползване.
( 3 ) Амбалаж, предназначен за многократно използване, може да се съхранява до изнасянето му от пазара, само на определените места па неговата територия, ако е невъзможно съхранението му в ползваните от продавачите търговски площи, а използваните еднократни опаковки се третират като отпадъци.
Чл.26. ( 1 ) Ползвателите на обектите, площите, съоръженията и инсталациите и другите експлоатационни съоръжения са длъжни да ги ползват само по предписаното им предназначение и да ги пазят от повреди и замърсяване.
( 2 ) Ремонтите и възстановителни дейности, преустройства и дейностите по обслужване на материалната база по ал.1. се извършват само по план, утвърден от Организатора на пазара, съгласно нормативно предписаните за тях срокове, от упълномощените за това лица с нужната квалификация и правоспособност.
( 3 ) В случай на авария,  дейностите по ал.2 могат да се извършват само със знанието и съгласието на Организатора на пазара, незабавно ако това се налага и при спазване на изискванията за безопасност.
Чл.27. ( 1 ) Лицата, които работят или се намират на територията на пазара са длъжни да не допускат действия, с които да навредят на интересите или на имуществото на други лица, както и да не нарушават нормалните условия за работа на пазара.
Чл.28. Организатора на пазара предоставя възмездно търговски площи, в зависимост от местоположението им на територията на пазара, площта и срока на ползване по цена в абсолютната сума, съответно за:
( 1 ).Открити търговски площи на цена за 1 място 6 лв. на ден с ДДС.
( 2 ).Липата по ал. 1 трябва да са инструктирани за нормите по охрана на труда и техническа безопасност, съгласно приложената към този Правилник инструкция.
Чл.29.Организаторът на пазара не определя пропорционални месечни такси за участието на продавачите в търговията на пазара .
Чл.30. ( 1 ) Организаторът на пазара определя входни такси: за купувачите. Таксата за автомобилите на купувачите е ...лв.
Чл.31. Организаторът на пазара може да определи и такса за контрол.
Чл.32. ( 1 ) Организаторът на пазара предлага на участниците в търговията на пазара различни по вид услуги ( ползване на подемно – транспортни, хладилни и други съоръжения, опаковане, събиране и третиране па отпадъци, информационни и комуникационни услуги, ползване на размножителна и друга офис техника, банково обслужване и др. ), за които събира такси в абсолютен размер, описани в приложение към този Правилник.
( 2 ) Заплащането на услугите по ал.1 става в момента на извършването.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Осигуряване спазването на правилника и контрола

Чл.ЗЗ. За осигуряване спазването па разпоредбите па този Правилник и обезпечаване плащането на дължимите такси и наеми, съответно при надлежно установеното виновно поведение на кое да е лице, извършващо дейност на пазара, се дължи от виновното лице, по ред и условия на договорите за ползване на материалната база на пазара от продавачите или двойния размер на входната такса от купувачите, включително упражняване на право на задържане от Организатора на пазара на стокови и други ценности при отказ от плащане па обезщетението.
Чл.34. ( 1 ) Този Правилник е неразделна част от общите условия на договорите за ползване на търговските площи от продавачите и представлява общи условия за купувачите на пазара, които са информирани за тях при влизане на неговата територия и са ги приели без възражения .
( 2 ) Контролът за спазване на Правилника се извършва от контролните органи на пазара и от други оправомощени с нормативен или административен акт контролни органи за спазване приложими съвместно с Правилника.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящия Правилник се издава на основание чл.54а във връзка с чл.52а и чл. 57 па ЗСБТ и приложимата съвместно с него нормативна уредба.
2. Лицата, извършващи дейност на територията на пазара, следва да бъдат запознати по безусловен начин с неговото съдържание. ( чрез окачване на копие от Правилника на входа и на подходящи места на територията на пазара, чрез пряко запознаване срещу подпис на всички лица които сключват Договор за извършване на дейност на територията на пазара, преди сключване на съответния Договор или по друг приемлив начин. )
З. По въпроси от оперативен характер с оглед ефективното функциониране на Пазара на производителите, изп. директор може да издава заповеди, които следват настоящия Правилник без да го заменят и са неразделна част от него. Горните следва да бъдат доведени по подходящ начин до знанието на лицата, извършващи дейност на пазара.